Stiftelsens historia

Bakgrund

Petter Silfverskiöld föddes 1854-06-12 och dog 1940. Han arbetade som läkare i Göteborg.

1890 startade Petter Silfverskiöld verksamheten med vård av skrofulösa barn. Från början hyrde man en mindre fiskarstuga på Styrsö och där vårdades 21 patienter under sommarmånaderna. I maj 1891 startades ”Föreningen av vård av skrofulösa barn”. Genom en donation kunde man köpa en tomt och senare bygga ett hus ”Havskuranstalten för skrofulösa barn”, sedermera Styrsö kustsanatorium. Från år 1908 hade man, sedan en större tillbyggnad uppförts, verksamhet även under vintermånaderna. Under sommaren mottogs 175 patienter och under vintern 103. År 1916 hade donationen vuxit till 338 080:13.  Han stiftade även alkoholistanstalten Solvik, där han var läkare 1908-17.

I en levnadsbeskrivning om Ewert Taube står det: Ewert Taube föddes den 12 mars 1890 kl. 05 på morgonen, dödfödd, men när dr Petter Silfverskiöld skulle konstatera dödsfallet nöjde han sig inte därmed utan satte liv i Ewert.

På Styrsö har man 1976 uppkallat en väg ”Peter Silfverskiölds Väg”. Han räknades som en av de mest framstående personerna inom ”Sällskapet Arbores” där han var ordförande 1899-1909.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

1979 medgav regeringen (soc. minister Hedda Lindahl) att Föreningen Styrsö Kustsanatorium upplöses och att föreningens tillgångar förs över till en stiftelse ”Petter Silfverskiölds minnesfond”. Utöver föreningens tillgångar skall fonder som föreningen förvaltar ingå i den nya stiftelsen, vidare skall två fonder som Göteborgs kommunstyrelse förvaltar ingå. En särskild donationsbok upprättades. Donationshandlingarna förvaras på Göteborgs stadsarkiv.

1980-02-14 beslöt kammarkollegiet att utfärda stadgar för stiftelsen.

1980-08-26 hölls första styrelsesammanträdet under ordförandeskap av Sjökapten Hans Hansson.

Mellan 1980 och 2015 har fonden fått 6 671 ansökningar om bidrag till barn och ungdom varav 4003 har beviljats med sammanlagt 14 465 500 kr.  

Grupper/föreningar har 774 ansökningar varav sammanlagt 461 beviljats 6 000 000 kr.  

Forskning har fått 581 ansökningar varav 362 har beviljats 7 811 200 kr.


2016 delade fonden ut ca 1 061 500 kronor fördelat på:

  • bidrag till barn/ungdom 97 beviljades av 139 inkomna ansökningar, 460 000 kr.
  • grupper/föreningar beviljades 19 av 24 inkomna, 360 000 kr.
  • forskningsanslag/stipendium/resebidrag beviljades 26 av 45 inkomna, 241 500 kr.

Bild: Från Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg